Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków

MÓWIĄ O NAS, ŻE JESTEŚMY DOBRZY. DLACZEGO? BO JESTEŚMY NAJLEPSI!::www.mojegimnazjum.pl
Zatrzymaj banner przewijany

Zapytania ofertowe

KOMUNIKAT

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert dotyczących osuszenia murów , dokonanej w dniu 5 sierpnia 2011 roku, wybrano ofertę firmy AQUAPOL siedziba w Świebodzicach.

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach

ul. M.J.Piłsudskiego 28

58-160 Świebodzice

tel./ fax 074 / 666 96 16 – sekretariat,         074 / 666 96 18 - księgowość

email: gim1dzice@poczta.onet.pl

NIP:     884-22-74-908

REGON: 891036315

 

W związku z planowanym remontem Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach dyrektor szkoły zwraca się z zapytaniem o cenę za nieinwazyjne osuszenie murów (piwnice) oraz odtworzenie funkcji skutecznej izolacji poziomej w budynku głównym szkoły.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie zwartej z przełomu XIX/XX wieku. Budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z użytkowym poddaszem, z dwoma klatkami schodowymi. W piwnicy zlokalizowana jest kotłownia wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Budynek gruntownie zmodernizowany w latach 50-70. Fundamenty wykonane z kamienia granitowego, łamanego na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 76 cm – piwnice. Ścianki działowe murowane z cegły pełnej grubości 14 - 26 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy piwnic ceglane na belkach stalowych. Powierzchnia zabudowy budynku 604,0 m2, wysokość piwnic 3,20 m.

 Osuszenie murów (piwnice) w budynku szkoły metodą nieinwazyjną, nie ingerującą mechanicznie w strukturę murów. Metoda zabezpieczy przed ponownym zawilgoceniem, będzie bezpieczna dla urządzeń elektronicznych znajdujących się w budynku. Prace będą wykonane bez przerywania normalnego funkcjonowania placówki. Oferent zapewni audyt  i badania serwisowe funkcjonowania systemu osuszającego budynek, dokona pomiaru budynku w celu ustalenia technicznych możliwości renowacyjnych.

 

Termin wykonania zamówienia:

 

do 15 września 2011 roku (po podpisaniu umowy).

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać cenę brutto obejmującą całość zamówienia.

 

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

 

1.         Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gim1dzice@poczta.onet.pl, faksem na nr: 74 6669616, lub też dostarczona osobiście na  adres: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków ul. M.J.Piłsudskiego 28 58-160 Świebodzice do dnia 04 sierpnia 2011 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana  w dniu 05 sierpnia 2011 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków ul. M.J.Piłsudskiego 28 58-160 Świebodzice oraz na stronie internetowej pod adresem                 www.pg1swiebodzice.biposwiata.pl

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:                                 www.pg1swiebodzice.biposwiata.pl

 

OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pg1swiebodzice.biposwiata.pl

 

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku chęci obejrzenia przedmiotu zamówienia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 74 6669616 lub 74 6669618.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2011 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Schabowska
Ilość wyświetleń: 18681
05 sierpnia 2011 09:43 (Małgorzata Schabowska) - Zmiana treści zakładki.
12 lipca 2011 13:00 (Małgorzata Schabowska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl